Tag Archives: คุณกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น หนุนนักศึกษาเรียนรู้เต็มรูปแบบเข้าสู่ไทยแลนด์ 5.0

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งโดยหอการค้าไทย เน้นการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจมาเป็นเวลานานถึง 60 ปี  โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านบริหารธุรกิจ และการเป็น Practice University เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะและได้รับความรู้ประสบการณ์จริง ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น Practice University ล่าสุดได้ดำเนินการสร้างห้องเทรดหุ้น “BILLION QUARTER” ซึ่งประกอบด้วย Trading Room Multiple Learning Space และมี Financial Product Board  โดยการเทรดหุ้นนี้จะมีนักศึกษาจำนวนมากในหลายคณะวิชาได้ใช้ฝึกปฏิบัติการ อาทิ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี   คณะเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน  ตลอดจนผู้ประกอบการทั้ง SMEs และองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาอบรมภายในมหาวิทยาลัย ก็จะได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากห้องดังกล่าว  โดยนักศึกษาจะได้เรียนผ่านตลาดหุ้นจริง  มีนักลงทุน/ผู้เชี่ยวชาญมาแชร์ประสบการณ์แก่นักศึกษา  ตลอดจนมีฐานข้อมูลให้นักศึกษาในค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาได้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า …

Read More »