Tag Archives: ความปลอดภัยทางถนน

ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน “โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายให้ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้านความปลอดภัยทางถนนที่เข้าร่วมประชุม พร้อมให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำข้อเสนอแผนงานและบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยภายในงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Read More »

ประชุมวิชาการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน “โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายให้ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้านความปลอดภัยทางถนนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมประชุม   พร้อมให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำข้อเสนอแผนงานและบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยภายในงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป ที่ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read More »

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัด “โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี   โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จในการดำเนินงาน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน     ภายในงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ     บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด0-2100-9191 ต่อ 5400-5403www.rvp.co.th

Read More »