Tag Archives: ครั้งแรก ! ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 25 พาครูอาจารย์ขึ้นเหนือ เยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ครั้งแรก ! ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 25 พาครูอาจารย์ขึ้นเหนือ เยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริง ด้วยการลงมือทำกับกิจกรรมในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4,800 กว่าโครงการในพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับรู้ถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงสร้างไว้เพื่อให้ พสกนิกรได้นำมาพัฒนาเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 25 นี้ ได้พาคณะครูอาจารย์ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ศูนย์ จาก 4,800 โครงการในพระราชดำริ เป็นการศึกษา การพัฒนาป่าไม้ พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ ผสานกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม  เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ แล้วสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ เปรียบเสมือนเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมการเพาะเห็ด …

Read More »