Tag Archives: ครม.เห็นชอบให้ ธอส. ปรับราคาซื้อ – ขาย / ค่าก่อสร้าง / วงเงินกู้ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน เพิ่มจาก 1.2 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ครม.เห็นชอบให้ ธอส. ปรับราคาซื้อ – ขาย /ค่าก่อสร้าง/วงเงินกู้ โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน เพิ่มจาก 1.2 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อ – ขาย / ค่าก่อสร้าง และปรับวงเงินกู้ “โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ” สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน เพิ่มจากเดิมไม่เกิน 1,200,000 บาท เป็นไม่เกิน 1,500,000 บาท เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระ ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท คงอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกเพียง 1.99% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวดแรก    นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมในวันนี้ (7 มิถุนายน 2565) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ ธอส. …

Read More »