Tag Archives: คนวัยทำงาน เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 54

คนวัยทำงาน เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 54

อุบัติเหตุทางถนนนั้น ผู้เสียชีวิตประมาณ 1 ใน 3 เกิดขึ้นขณะที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อทำงาน และหากนับรวมอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปทำงานและกลับบ้านด้วย ตัวเลขจะเพิ่มขึ้น จากข้อมูลwww.thairsc.com หรือศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีมากกว่า 13,000 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 36 ราย โดยเป็นกลุ่มคนวัยทำงานอายุตั้งแต่ 25-60 ปี เสียชีวิตมากถึงร้อยละ 54 หรือประมาณกว่า 7,000 ราย สาเหตุของความสูญเสียของกลุ่มวัยทำงานมาจากปัจจัยเกี่ยวกับ“พฤติกรรมของคน”และ“สภาพของรถ”เป็นสำคัญ จากข้อมูลพบว่ากลุ่มคนทำงานเสียชีวิตจากรถ “จักรยานยนต์” มากที่สุด จำนวนมากว่า 5,800 ราย และมีสถานะเป็น“ผู้ขับขี่”จำนวนมากกว่า 5,000 ราย ดังนั้นการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานในทุกๆ วัน นอกเหนือจากกฎจราจรที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องยึดถือปฏิบัติแล้วเพื่อความปลอดภัยแล้ว หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็สามารถร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของพนักงานได้ด้วยการมีมาตรการองค์กร คือ“กฎบัตรหรือข้อบังคับขององค์กรหรือหน่วยงาน” ที่กำหนดขึ้นโดยผู้บริหารให้เป็นนโยบายองค์กร โดย“กฎบัตรหรือข้อบังคับ” เปรียบเสมือน “กฎหมาย” ขององค์กร …

Read More »