Tag Archives: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร ธัญุบุรี

ผลิตภัณฑ์ถักทอ เส้นใยกล้วย มทร.ธัญบุรี

    ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  ได้งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี อาจารย์โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พัฒนาเส้นใยจากกล้วย สำหรับผลิตภัณฑ์งานถักทอ อาจารย์โสภิดา เล่าว่า ประเทศไทยมีการเพาะปลูกกล้วยจำนวนมากและต้นกล้วยมักจะถูกตัดทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้เกิดขยะทางการเกษตร จึงมีแนวคิดนำกาบกล้วยมาผลิตเป็นเส้นใยกล้วย จากการวิจัยถือได้ว่าเส้นใยกล้วยเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงที่สุดในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติ และมีความต้านทานต่อการสลายตัวด้วยน้ำเค็มและเส้นใยกล้วยมีความเงามันและมีสีค่อนข้างเหลือง มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นเส้นใยสำหรับงานถักทอ และเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานฝีมือได้เป็นอย่างดี “เส้นใยจากกล้วยมีจุดเด่นคือเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรง มันวาว เมื่อผลิตเป็นเส้นใยรูปแบบเส้นใยแบน สามารถนำไปทอเป็นเส้นผืนเสื่อ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากสื่อทอเส้นใยกล้วยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น สมุดบันทึก กระเป๋า แจกันทรงสูง สำหรับเส้นใยกล้วยรูปแบบเส้นใยกลม เป็นเส้นใยที่ผ่านกระบวนการบิดเกลียวเชือกเพื่อนำไปใช้การถักขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตะกร้า กระเป๋า ดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งความแตกต่างของรูปแบบเส้นใยเกิดจากกระบวนการผลิตเส้นใยที่แตกต่างกัน ทำให้ได้เส้นใยจากกล้วยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายยิ่งขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส้นใยกล้วย ดำเนินยื่นอนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส้นใยกล้วย ทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน …

Read More »

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี วิจัยสีย้อมธราชาติ ผ้าจากใบตะไคร้

อีกหนึ่งผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้พืชผลทางการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณัท  สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำใบตะไคร้ที่เหลือใช้ มาพัฒนาคุณภาพขบวนการย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้  และต่อยอดพัฒนาลวดลายผ้า  โดยได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับ OTOP ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม การย้อมสีธรรมชาติจากตะไคร้ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.กรณัท เผยว่า นำใบตะไคร้ซึ่งเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตร มาพัฒนาเป็นสีย้อมธรรมชาติสำหรับย้อมเส้นฝ้าย เพื่อใช้ในการทอผ้าของกลุ่มฯ พัฒนาและออกแบบลวดลายผ้าที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม พัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งสีที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน ทั้งสีที่ผสมอาหารและสีย้อมผ้า ได้มาจากการสังเคราะห์สารเคมีและสีจากธรรมชาติ แต่สีสังเคราะห์หลายชนิดหากนำมาใช้ผสมอาหารจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย แตกต่างจากสีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งใช้ผสมอาหารได้โดยไม่มีอันตราย และใช้เป็นสีย้อมผ้าที่ให้สีสันสวยงาม นอกจากไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และวัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องใช้สีเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ และการย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ขบวนการและขั้นตอนการในการย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้ ที่ใช้ในการถ่ายทอดครั้งนี้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน กลุ่มแม่บ้านสามารถทำได้ เทคนิคคือผสมใบหูกวางลงไป …

Read More »