Tag Archives: คณะผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เจโทร และ ผู้บริหารดองกิ

คณะผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เจโทร และ ผู้บริหารดองกิ

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ นายยาสุชิ ยามะกุจิ (Yasushi Yamaguchi) รองอธิบดีสนับสนุนการส่งออก สำนักการส่งออกและการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น (ที่ 7 จากซ้าย) นางฮิโรโกะ มัตสึโอะ (Hiroko Matsuo) เลขานุการเอกและรับผิดชอบดูแลกิจกรรมความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (ที่ 10 จากซ้าย) นายฮิโรกิ ทานิกุจิ (Hiroki Taniguchi) ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเกษตร เจโทร กรุงเทพฯ (ที่ 11 จากซ้าย) นายโคตะ ทามากิ (Kota Tamaki) …

Read More »