Tag Archives: ขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน สร้าง “โอกาส”และ”ความเท่าเทียม” ให้เกิดขึ้นจริง กับ “SX Talk Series ครั้งที่ 4”

ขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน สร้าง “โอกาส”และ”ความเท่าเทียม” ให้เกิดขึ้นจริง กับ “SX Talk Series ครั้งที่ 4”

‘โอกาส’ และ ‘ความเท่าเทียม’ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการปรับตัวและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เราอยู่รอดและเติบโตในสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน SX Talk Series ครั้งที่ 4 เห็นความสำคัญจึงได้จัดเสวนาหัวข้อ “Inclusion for Sustainable Society กลมกลืนอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาส สู่สังคมยั่งยืน” โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา CEO วิสาหกิจสุขภาพชุมชน : SHE Vice Chairman SE Thailand Association คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ CEO – Vulcan Coalition Co., Ltd. และ คุณท๊อฟฟี่ โสภณ ทับกลอง นักแสดง       นักเต้น นักศิลปะ และพิธีกรรายการทีวี …

Read More »