Tag Archives: ขอแสดงความยินดีกับ ‘คุณมรกต ยิบอินซอย’ อนุกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ‘คุณมรกต ยิบอินซอย’ อนุกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ได้มีมติที่ประชุมแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จํากัด  ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

Read More »