Tag Archives: ขนมตาล กล้าเชื้อบริสุทธิ์ นวัตกรรมพัฒนาชุมชน

ขนมตาล กล้าเชื้อบริสุทธิ์ นวัตกรรมพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญชัย นักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำเทคโนโลยีกล้าเชื้อยีสต์บริสุทธิ์ มาประยุกต์ใช้ในการทำขนมตาล พัฒนาชุมชนนวัตกรรม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โครงการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผศ.ดร.เจริญ เล่าว่า ในเขต อ.สามโคก มีผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายขนมตาลจากเนื้อตาลโตนดที่ปลูกอยู่ในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภค มีทั้งจำหน่ายในร้านค้าของตนเอง และที่ตลาดอิงน้ำสามโคก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ กระบวนการในการทำขนมตาล “การหมักขนมตาลต้องอาศัยยีสต์ที่ปะปนมากับเนื้อลูกตาลสุก ซึ่งยีสต์เหล่านี้จะเจริญและสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ขนมตาลขึ้นฟู มีลักษณะเนื้อพอง เบาและนุ่ม แต่ในบางครั้งพบว่าเนื้อตาลสุกมียีสต์ปนอยู่น้อย ทำให้ไม่ขึ้นฟูมากนัก และทำให้ขนมตาลที่ผลิตในแต่ละครั้ง มีความไม่สม่ำเสมอกัน มีคุณภาพไม่แน่นอน และไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักได้ นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ” เพื่อให้การผลิตขนมตาลมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการด้วยการใช้นวัตกรรม ทีมวิจัยได้ทำการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีกล้าเชื้อยีสต์หมักขนมตาล ยีสต์ที่แยกได้จากเนื้อตาลสุก …

Read More »