Tag Archives: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประเทศไทยใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตไฟฟ้าบ้าง? พร้อมเปิดรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด

ประเทศไทยใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตไฟฟ้าบ้าง? พร้อมเปิดรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด

Read More »