Tag Archives: การไฟฟ้านครหลวง

ยิบอินซอย จับมือพันธมิตร คว้าโครงการระบบ Smart Metro Grid ยกระดับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าแห่งอนาคต

นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ยิบอินซอย จำกัด (ขวา) และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (ซ้าย)  ในนามกิจการร่วมค้ายิบอินซอยและฟอร์ท  ร่วมลงนามสัญญากับนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA (กลาง)  เพื่อจัดจ้างทำระบบ   Smart Metro Grid  โครงข่ายสำหรับการส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ด้วยงบประมาณกว่า 1,149 ล้านบาท แล้วเสร็จภายในปี 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในเมืองหลวง สำหรับกิจการร่วมค้ายิบอินซอยและฟอร์ทนั้น  ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการจัดทำระบบ Smart Metro Grid ที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม่นยำ ด้วยการสื่อสารข้อมูลแบบสองทางทั้งรับและส่ง ทำให้สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าและความต้องการใช้ได้หลากหลาย อาทิ แบ่งตามกลุ่มลูกค้า อาทิ กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก เช่น บ้านที่อยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ระดับโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาในแต่ละวันได้อีกด้วย …

Read More »