Tag Archives: การเคหะแห่งชาติผนึก ธอส. MOU ร่วมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติผนึก ธอส. MOU ร่วมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนของการเคหะแห่งชาติ ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย นางฐิตาภรณ์  ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามร่วมกับนางภานิณี  มโนสันติ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นหน่วยงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันคือ ช่วยเหลือประชาชนคนไทยได้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 การเคหะแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนของการเคหะแห่งชาติมา มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี และได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา …

Read More »