Tag Archives: การประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

การประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนส่งผลงานหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เข้าประกวดในโครงการ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ภายใต้แนวคิด The Next Normal for Health Care Robotics  นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาสร้างเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมตอบโจทย์การแพทย์และสุขภาพในยุค Next Normal โดยแบ่งการประกวดออกเป็น  2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด, เพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์, เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง Medical Software (เมดิคอล …

Read More »