Tag Archives: กรุงไทย-แอกซ่า

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมพิเศษ ทะเวนย้อนรอยประวัติศาสตร์

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมพิเศษ ทะเวนย้อนรอยประวัติศาสตร์   บมจ.กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมพิเศษ ทะเวนย้อนรอยประวัติศาสตร์ แก่พนักงาน เพื่อศึกษา เรียนรู้ พร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านการเยี่ยมชม 3 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหรียญ พิพิธบางลำพู และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ที่กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา และภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของไทย

Read More »