Tag Archives: กระทรวง พม.

กระทรวง พม.โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับม.บูรพา

จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี เน้นเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมแกร่งพลังผู้หญิง จัดนิทรรศการครอบคลุม 6 ประเด็น SDG 5 ในวันที่ 12 กันยายน ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี #​กรม​กิจการ​สตรี​และ​สถาบัน​ครอบครัว​ #กระทรวง​พม #SDG​5 #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค. #มหาวิทยาลัย​บูรพา​ #ความเสมอภาคระหว่างเพศ

Read More »