Tag Archives: กระทรวงอุตสหากรรม

กพร.เพิ่มพื้นที่สีเขียวผุดสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชูมาตรการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเก่าขานรับความคิดเห็นประชาชน เดินหน้าดำเนินการสร้างสวนสาธารณะ บนพื้นที่ 270 ไร่ ให้ชุมชนมีสถานพักผ่อนและออกกำลังกาย พร้อมจัดทำสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าวว่า กพร. กระทรวงอุตสาหกรรม  มีมาตรการกำกับดูแลและกำหนดให้ขั้นตอนการทำเหมืองแร่ต้องจัดทำแผนการฟื้นฟูเหมืองภายหลังการปิดเหมือง เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคม โดย เมื่อเหมืองที่ปิดตัวลงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อชุมชนทั้งด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย  แต่สามารถพัฒนาพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนได้ อาทิ  พื้นที่สวนสาธารณะ  แหล่งเก็บกักน้ำ  เป็นต้น ล่าสุด กพร.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ประกอบการทำเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ประมาณ 270 ไร่  เป็นพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองชนิดแร่ถ่านหินแล้ว  โดยสภาพพื้นที่หลังสิ้นสุดการทำเหมือง เมื่อปี 2552  มีทั้งพื้นที่ส่วนที่เป็นที่ราบและเป็นบ่อน้ำซึ่งมีน้ำขังตลอดทั้งปี แต่คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมในการนำมาใช้เพื่อการสาธารณูปโภค เนื่องจากมีสภาพความเป็นกรด ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ่อหลวงได้ประสานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำจากบ่อเหมืองเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคได้อย่างปลอดภัย โดยในส่วนของ กพร.ได้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ และเทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น …

Read More »