Tag Archives: กระดาษจากใบไผ่

กระดาษจากใบไผ่ ของเหลือใช้ที่มีมูลค่า นักวิจัย มทร.ธัญบุรี

อีกหนึ่งชิ้นงานการวิจัยนำวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน มาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้ง “กระดาษจากใบไผ่” ผลงาน อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี   ภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่  เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์   ของใช้ ของที่ระลึก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาจารย์กรณัท เล่าว่า จากการลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมไม้ไผ่  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหแสงชัยเสื่อ จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์เสื่อลำแพน ผลิตภัณฑ์จากตอกไม้ไผ่ เช่น ตระกล้า กระจาด ส่วนใหญ่นำส่วนของต้นไผ่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เหลือส่วนของใบที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ จึงนำวัสดุเหลือทิ้ง “ใบไผ่” มาสร้างและเพิ่มคุณค่าโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบไผ่ ต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขั้นตอนในการผลิตกระดาษจากใบไผ่ คัดเลือกใบไผ่ที่จะนำมาทำเป็นกระดาษ ควรเป็นใบไผ่ที่สะอาด (ใช้ได้ใบไผ่สดและแห้ง)  ซึ่งใบไผ่ 1 กิโลกรัม ทำเป็นกระดาษ …

Read More »