Tag Archives: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่” ซึ่งจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมประชุม โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read More »

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัด “โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี   โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จในการดำเนินงาน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน     ภายในงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ     บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด0-2100-9191 ต่อ 5400-5403www.rvp.co.th

Read More »