Tag Archives: กรมการท่องเที่ยวจับมือหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพัฒนาศักยภาพแรงงานและบุคลากรด้านท่องเที่ยวและบริการ

กรมการท่องเที่ยวจับมือกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผนึกกำลังพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม

กรมการท่องเที่ยวและกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาใช้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาใช้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากของประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำเสนอตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การยกระดับด้าน Spa & Wellness ในจังหวัดลำปางและน่าน ด้วยผลิตภัณฑ์เกลือสปา น้ำมันนวด มะแขว่น การยกระดับด้าน Food & Fashion เช่น การย้อมสีผ้าธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์ปลาส้มและผ้าขิดไหม จังหวัดหนองบัวลำภู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวจากมังคุด …

Read More »

กรมการท่องเที่ยวจับมือหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพัฒนาศักยภาพแรงงานและบุคลากรด้านท่องเที่ยวและบริการ

กรมการท่องเที่ยว ลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพในด้านทักษะฝีมือและผลิตภาพให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบกิจการ รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ณ ห้องประชุม 1 กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพในด้านทักษะฝีมือและผลิตภาพให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบกิจการ รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทักษะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engines of Growth) และรองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นายจาตุรนต์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากรฝึก อาคารสถานที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานและบุคลากรในสาขาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ …

Read More »