Tag Archives: กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ“สูญเสียอวัยวะ

กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ“สูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร?

หลายครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้น ความสูญเสียที่ผู้ประสบภัยได้รับนั้นอาจส่งผลเสียการใช้ต่อชีวิตที่เหลืออยู่ เหตุเพราะจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นอาจทำให้ต้อง สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้ประสบภัยจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามประกันภัย พ.ร.บ.เพราะรถคันที่ก่อเหตุไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. แต่ถ้ารถมีประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อมีผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ประกันภัย พ.ร.บ.จะให้ความคุ้มครองดังนี้ 1.กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน 2.กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน 3.กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน 4.กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 5.กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้าง …

Read More »