Tag Archives: กทพ. ขยายระยะเวลายกเว้นค่าผ่านทางฯ สำหรับรถ Shuttle Bus ระหว่างสถานีกรุงเทพฯ ถึง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกไปถึงต้นปี 2567 คิดเป็นรายได้ค่าผ่านทางมากกว่า 1 ล้านบาท

กทพ. ขยายระยะเวลายกเว้นค่าผ่านทางฯ สำหรับรถ Shuttle Bus ระหว่างสถานีกรุงเทพฯ ถึง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกไปถึงต้นปี 2567 คิดเป็นรายได้ค่าผ่านทางมากกว่า 1 ล้านบาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถรับ – ส่ง (Shuttle Bus) ระหว่างสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษหัวลำโพง และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษย่านพหลโยธิน จำนวนเที่ยววิ่ง 88 เที่ยวต่อวัน ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2567 คิดเป็นค่าผ่านทางพิเศษ 1,188,000 บาท เพื่อเป็นการบริการ และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ยกเว้นค่าผ่านทางจำนวน 88 เที่ยวต่อวัน มาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 รวมเป็นค่าผ่านทางพิเศษ 2,376,000 บาท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดประจำปี และช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน …

Read More »