Tag Archives: กทปส. พาเปิดห้องเรียนคลื่นลูกใหม่ “สะเต็มแล็บแอดวานซ์” โลกการพัฒนาทักษะเด็กเล็กสู่นวัตกร เติมเต็ม “นิวเจน” กว่า 250 โรงเรียน สู่ตลาดนวัตกรรมและวงการโทรคมนาคม

กทปส. พาเปิดห้องเรียนคลื่นลูกใหม่ “สะเต็มแล็บแอดวานซ์” โลกการพัฒนาทักษะเด็กเล็กสู่นวัตกร เติมเต็ม “นิวเจน” กว่า 250 โรงเรียน สู่ตลาดนวัตกรรมและวงการโทรคมนาคม

การสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีผ่านการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการห้องแล็บสำหรับเด็กเล็กเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเรียนแบบ Active Learning จะช่วยให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าลงมือทำ ทั้งยังมองเห็นปัญหาและแก้อุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายสถาบันการศึกษาได้มีการปรับห้องเรียนให้มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะในรูปแบบของ “สะเต็มศึกษา” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรุ่นจิ๋ว ซึ่งไม่เพียงแต่โรงเรียนเท่านั้นที่มีการบ่มเพาะเรื่องนี้ แม้แต่หน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัยอย่าง กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)  ก็ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษาแบบสะเต็มเช่นเดียวกันกับ “โครงการห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน (STEMLAB)” ที่เป็นการสนับสนุนทั้งหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ ระบบปฏิบัติการ และเครื่องมือด้านโทรคมนาคมสุดแอดวานซ์ ซัพพอร์ตความฝันและเติมทักษะสะเต็มไทยให้ดีกว่าในอดีต เพราะขาดแคลนเครื่องมือ เราจึงเข้ามาช่วยเติมเต็ม เปิดแนวคิดการสร้าง STEMLAB นายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม ผู้ออกแบบห้องปฏิบัติการ STEMLAB และหลักสูตรการเรียน เปิดเผยว่า โครงการห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน (STEMLAB) มีแนวคิดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จากการทำโครงการอวกาศที่ร่วมกับโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย และได้พบว่าครู บุคลากร และนักเรียนมีความสามารถมากแต่ขาดแคลนเครื่องมือ จึงได้นำปัญหาที่พบมาสร้างเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการที่มีทั้งเครื่องมือ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ครบถ้วนในปี …

Read More »