Tag Archives: กขค. กำหนดนโยบายและทิศทางการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ปี 65 คุมเข้มธุรกิจแพลตฟอร์ม การรวมธุรกิจ และส่งเสริม SMEs ภายใต้บริบทเศรษฐกิจดิจิทัล

กขค. กำหนดนโยบายและทิศทางการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ปี 65 คุมเข้มธุรกิจแพลตฟอร์ม การรวมธุรกิจ และส่งเสริม SMEs ภายใต้บริบทเศรษฐกิจดิจิทัล

กรุงเทพ  24 กุมภาพันธ์ 2565 – คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดผลการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ปี 2561 – 2564 ได้รับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 134 เรื่อง โดยเฉพาะในปี 2564 ที่มีการรับเรื่องร้องเรียนสูงที่สุดจำนวน 71 เรื่อง กลุ่มธุรกิจที่มีการรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแพลตฟอร์ม จำนวน 40 เรื่อง และยังเป็นปีที่มีการรวมธุรกิจมากที่สุดถึง 32 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 2 เท่า มีมูลค่าการรวมธุรกิจประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท พร้อมเผยถึงนโยบายและทิศทางการกำกับการแข่งขันทางการค้า ปี 2565 ซึ่งจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ การกำกับดูแลการรวมธุรกิจ หรือ M&A โดยเฉพาะการควบรวมธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่ และการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สามารถแข่งขันได้มากขึ้น ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า …

Read More »