Super-Aged Society

4 ห้างค้าปลีกต้นแบบหนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ รับคนแก่ทำงาน-ขยายเวลาเกษียณ

จากปัญหาที่ไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) และกำลังจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Hyper-Aged Society) ซึ่งเมื่อจำนวนประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือประชากรวัยเกษียน มีจำนวนมากขึ้นนั้น จะทำให้ประเทศที่ไม่มีความพร้อมเกิดปัญหาด้านต่างๆ ทั้งปัญหาด้านความพอเพียงของรายได้ผู้สูงอายุหลังเกษียณที่ใช้ในการดำรงชีวิต ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ และปัญหาด้านภาระรายจ่ายด้านสวัสดิการชราภาพของภาครัฐที่สูงขึ้น ดังนั้น “มาตราการการจ้างงานผู้สูงอายุ” จึงเป็นหนึ่งในมาตราการที่น่าสนใจในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว

โดยที่ผ่านมา รัฐบาลไทยเองก็มีมาตราการต่างๆออกมาแก้ปัญหา เช่น การขยายอายุราชการให้กับข้าราชการบางสายอาชีพที่ขาดแคลน 36 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่ง 36 อาชีพนี้เป็นอาชีพที่หาคนรุ่นใหม่ทดแทนได้ยาก เช่น วิชาการเศรษฐกิจ วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ วิชาการตรวจสอบบัญชี วิชาการแผนที่ภายถ่าย ภัณฑรักษ์ สถาปัตยกรรม วิชาการช่างศิลป์ เภสัชกรรม เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ วิศวกรรมโยธา นิติการ แพทย์ เป็นต้น

นอกจากในส่วนของราชการแล้ว รัฐบาลยังมีอีกหนึ่งมาตรการคือ การสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งตามพระราชบัญญัติกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ.2560 ระบุไว้ว่า บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรับผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน (เฉพาะการจ้างผู้สูงอายุส่วนที่ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างในบริษัท) จะสามารถนำค่าจ้างดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายของบริษัทได้ 2 เท่า

ซึ่ง ‘Business+’ จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจน คือ กรณีบริษัทแห่งหนึ่งจ้างผู้สูงอายุ คือ นายตูบ ด้วยเงินเดือน 15,000 บาท ซึ่งตามมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เท่ากับว่าบริษัทจะสามารถนำรายจ่ายที่เป็นค่าจ้างของนายตูบ มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เป็น 2 เท่าของเงินเดือน นั่นคือ 30,000 บาท ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลดีต่อบริษัทในแง่ของการเสียภาษีที่น้อยลง เพราะเวลาที่คำนวณภาษีจะคิดจากกำไรของบริษัท ซึ่งกำไรคำนวณได้จาก รายได้-รายจ่าย ดังนั้น เมื่อบริษัทหักรายจ่ายค่าจ้างของนายตูบได้เป็น 2 เท่า ก็จะทำให้ตัวเลขกำไรที่เอาไปคำนวนภาษีต่ำลง ดังนั้น สิ่งที่บริษัทจะได้รับจากการจ้างงานผู้สูงอายุคือ การเสียภาษีที่ต่ำลงจึงเสียภาษีที่น้อยลง และเป็นผลดีต่อกำไรสุทธิของบริษัทนั่นเอง

จะเห็นได้ว่านอกจากการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานจะถือเป็นการช่วยเหลือสังคม และ ยังส่งผลดีต่อกำไรสุทธิของบริษัทได้อีกด้วย ทาง ‘Business+’ จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลในส่วนของอุตสาหกรรมห้างค้าปลีกในไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเราสามารถเห็นการจ้างงานผู้สูงอายุจำนวนมาก เพื่อให้ตอบรับนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งอาชีพที่ผู้สูงอายุได้รับการบรรจุเข้าทำงานในห้างค้าปลีกสูงที่สุด คือ

1.พนักงานแนะนำและขายสินค้า

2.พนักงานจัดเรียงสินค้า

3.ประชาสัมพันธ์

4.แม่บ้าน

5.งานบริการอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังพบข้อมูลว่าห้างสรรพสินค้าค้าปลีกซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางให้ความสำคัญ และกำหนดโครงการจ้างงานผู้สูงอายุที่จริงจัง และน่าสนใจ ดังนี้

Super-Aged

นอกจากอุตสาหกรรมห้างค้าปลีกแล้วยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมอีกมากมาย เช่น บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด  บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เมซโซ่ จำกัด ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมได้เป็นอย่างดี และจะทำให้บริษัทมีภูมิคุ้มกันจากภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต

แต่อย่างไรก็ตาม หากเรามองในภาพรวม ถึงแม้รัฐบาลไทยจะมีมาตราการต่างๆ ในการจ้างงานผู้สูงอายุ แต่เรากลับพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุที่ได้เข้าทำงานในแต่ละภูมิภาค กลับมีค่าต่ำมากทั้ง 4 ภาค โดยเฉพาะในภาคใต้มีเพียง 1.55% หมายความหากมีผู้สูงอายุในภาคใต้ทั้งหมด 100 คน จะมีผู้สูงอายุที่มีงานทำเพียงแค่ 1.55 คน เท่านั้น

ซึ่งเนื้อหาถัดไปทาง ‘Business+’ จะมาวิเคราะห์ และนำเสนอในคอนเทนต์ต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตาม Content ที่เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุทุกแง่มุมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถติดตามได้ที่ https://www.thebusinessplus.com/hyper_aged/?version=Bplus1

ที่มา : BOT

เรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/

#TheBusinessPlus #Businessplus #BusinessPlus #นิตยสารBusinessplus #Business #AgedSociety #AgingSociety #HyperAged #HyperAgedxBusinessplus