OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Smart Waste Management Solution

CAT ร่วมนำเสนอระบบบริหารการจัดเก็บขยะอัจฉริยะ ในการประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat

ดร.สิริลักษณ์ ทิพย์มงคลศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำเสนอ Smart Waste Management Solution ระบบบริหารการจัดเก็บขยะอัจฉริยะที่เชื่อมต่อผ่านโครงข่าย LoRa IoT by CAT แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat ที่ประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ระบบบริหารการจัดเก็บขยะอัจฉริยะเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่ CAT ร่วมกับเทศบาลตำบลกะรน ตามแผนการดำเนินงาน PHUKET Smart City เพื่อบริหารจัดการเมืองภูเก็ตให้เป็น “ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ” แห่งแรกของประเทศ โดยได้ติดตั้ง Sensor ไว้ที่ฝาถังขยะด้านในเพื่อวัดปริมาณขยะ เมื่อมีปริมาณขยะถึงระดับที่กำหนดไว้ ระบบจะส่งสัญญาณที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่าย LoRa IoT by CAT แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดเก็บขยะ

พร้อมทั้งสั่งการด้วยระบบ Smart Tracking ไปยังรถเก็บขยะที่อยู่ใกล้ตำแหน่งที่สุด ให้รีบมาเก็บขยะได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาขยะล้นถังและส่งกลิ่นที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างขยายพื้นที่การบริการให้ครอบคลุมชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตต่อไป