Home / HAPPENING / ออมสิน จัดโปรโมชั่นเงินกู้เพื่อ SMEs และ SMEs Startup อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในงาน SMART SME EXPO 2019

ออมสิน จัดโปรโมชั่นเงินกู้เพื่อ SMEs และ SMEs Startup อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในงาน SMART SME EXPO 2019

ธนาคารออมสิน นำสินเชื่อเพื่อกลุ่ม SMEs และ SMEs Startup เสนอในงาน SMART SME EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค.62 นี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี ด้วยสินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1 วงเงินกู้ 1-10 ล้านบาท และ สินเชื่อธุรกิจ GSB Smooth Biz วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า การจัดงาน SMART SME EXPO 2019 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2562 ธนาคารออมสินได้เตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ SMEs และ SMEs Startup ไว้ให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้แก่ สินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1 สำหรับผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ นวัตกรรมการตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีกระบวนการผลิตใหม่ วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท

 

ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมากกว่า 50% เงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ต่อปี หลังจากนั้น MRR+2% ต่อปี เงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ต่อปี หลังจากนั้น MRR+1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารออมสิน ปัจจุบัน = 7.00% ต่อปี)

พร้อมกันนี้ ขอนำเสนอ สินเชื่อธุรกิจ GSB Smooth Biz นำไปต่อยอดทางธุรกิจเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมากกว่า 50% วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ต่อปี ปีที่ 2 MOR/MLR หลังจากนั้น MOR/MLR +1% (ปัจจุบัน MOR ของธนาคารออมสิน = 7.00% และ MLR = 6.50%)

 

ขณะเดียวกัน ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆ ได้แก่ สินเชื่อเคหะ สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยหรือไถ่ถอนจำนองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย โดยลูกค้าทั่วไป เมื่อเลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ทั้งวงเงินกู้และระยะเวลากู้ และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมทั้งทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-12 MRR-5.50% ต่อปี ปีที่ 2-3 MRR-3.10% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.50% ต่อปี (เฉลี่ย3 ปี = 2.850%)สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) นำที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของมาค้ำประกันสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1% ต่อปี

“ภายในบูธของธนาคารออมสินยังได้เตรียมที่ปรึกษาทางการเงินจากศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ SMEs แก่ผู้ประกอบการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้สนใจรายใหม่ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยับขยายกิจการ ต่อยอดธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพร้อมของรางวัลต่างๆ มากมาย พร้อมที่จะให้บริการผู้เข้าชมงานทุกท่าน” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด.