SKY GROUP ร่วมมือร่วมใจสู้โควิด-19 และขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ

ในช่วงสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ คุณสิทธิเดช มัยลาภ CEO SKY ICT ขอขอบคุณพนักงาน SKY Group ทุกคนที่เสียสละ ร่วมฝ่าฟันอุปสรรค และความท้าทาย ร่วมกันตลอดหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะกลุ่มอาสาที่เสียสละเข้าทำงานนอกเวลาในพื้นที่เสี่ยง ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ รวมไปถึงพนักงานทุกท่านที่คอยช่วยกันสนับสนุนงานทั้งจากที่ออฟฟิศ และจากการทำงานที่บ้านทำงานดึก ข้ามวันข้ามคืน และบางครั้งในวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ ขอให้ตระหนักในสิ่งที่พวกเราชาว SKY Group ทำอยู่ ว่าเป็นงานที่หนักท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้แต่ทุกคนก็ตั้งใจทำ เพื่อให้แอปพลิเคชั่น AOT Airports เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยลดการระบาดของไวรัส Covid-19 เพื่อช่วยชาติ ช่วยชาวไทยทุกคน ขอให้ทุกคนตั้งใจและภูมิใจได้ว่า งานที่กำลังทำอยู่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศไทย

#SKYICTTHAILAND #SKYICT #SmartTechnologyRisingOpportunities #TurnBusytoEasy #AOTdigitalplatform #DigitalAirports #COVID19 #SKYwecare #SKYGroupTogether