Home / HAPPENING / หุ่นจำลองผิวเสมือนคนจริง มทร.ธัญบุรี เพื่อคนตาบอด เรียนนวดแผนไทย แบบนิว นอร์มอล

หุ่นจำลองผิวเสมือนคนจริง มทร.ธัญบุรี เพื่อคนตาบอด เรียนนวดแผนไทย แบบนิว นอร์มอล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มอบหุ่นจำลองผิวเสมือนจริง 3 ตัว โครงการวิจัยการสร้างหุ่นจำลอง เพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ให้กับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ เป็นผู้รับมอบและกล่าวต้อนรับทีมงานวิจัย ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บ้านราชวิถี


รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ทีมวิจัย เผยว่า หุ่นจำลองเพื่อช่วยการเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 3 ตัว ประกอบด้วย หุ่นสอน ท่านั่ง ท่านอนตะแคงเหยียดขา และท่ายืน หุ่นดังกล่าวมีเส้นประธานทั้งสิบ เรียนรู้วิธีการนวดแผนไทย ที่มีความสำคัญต่อการบำบัดรักษาโรค ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เรียนรู้ได้จากเสียงและการสัมผัส ซึ่งเนื้อผิวของหุ่นจำลองเป็นซิลิโคน เสมือนผิวหนังคนจริง ออกแบบมาเพื่อรองรับความหนัก – เบา ตามแรงมือในการกดจุด ซึ่งเน้นไปในการนวดเพื่อผ่อนคลาย ผู้เรียนสามารถฝึกหัดนวดได้บ่อยครั้งและตรงจุดตามที่ต้องการ ช่วยในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาและฝึกทักษะการเรียนรู้การนวดแผนไทยให้รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตและการสร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนพิการต่อไป