Home / HAPPENING / มทร.ธัญบุรี จัดเวที ดวลไอเดียวิชา ‘มหาวิทยาลัยสีเขียว’

มทร.ธัญบุรี จัดเวที ดวลไอเดียวิชา ‘มหาวิทยาลัยสีเขียว’

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในกลุ่มบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในรายวิชามหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University เพื่อให้สามารถตอบสนองการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การวัดประเมินผลในรายวิชาดังกล่าวได้ผลสัมฤทธิ์ และสร้างความตะหนัก กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม อันสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จึงได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ในด้านการจัดการขยะและของเสีย ด้านพลังงานทดแทน และด้านน้ำ และกิจกรรม “#50 min RMUTT Save Energy” เพื่อกระตุ้นให้ชาวราชมงคลธัญบุรีมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว และร่วมกันรณรงค์ปิดไฟ ปิดแอร์ ลดการใช้พลังงาน เป็นเวลา 50 นาที (12.00-12.50 น.) ระหว่างวันที่ 26 – 29 ต.ค 63

ด้าน ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่าในรายวิชามหาวิทยาลัยสีเขียว ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน 1,287 คน จาก 6 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีอาจารย์ผู้สอนจำนวน 24 ท่าน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานครั้งนี้ นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังสร้างการตระหนักต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green UI Ranking Metric อีกด้วย

นายจิรศักดิ์ ปานพุ่ม และนายอธิวัฒน์ ทองสุข ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว ได้นำเสนอผลงานพลังงานทดแทนจากผักตบชวา “ถ่านจากผักตบชวา” โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้นำผักตบชวาจากคลองภายในมหาวิทยาลัย มาตัดรากและใบ นำไปตากแห้ง จากนั้นบดให้ละเอียด แล้วผสมกับผงถ่านรวมให้เป็นเนื้อเดียว ใส่น้ำแป้งมันผสมกับน้ำเล็กน้อย คลุกเคล้าให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว อัดลงท่อพีวีซีให้แน่นเป็นแท่ง แล้วนำไปตากแห้ง ถือเป็นการลดปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง และเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอัดแท่งให้เป็นพลังงานทดแทน “ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ลดการใช้พลังงาน แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกัน ไม่เพียงแค่มหาวิทยาลัยสีเขียวจะเกิดขึ้น แต่จะเป็นสังคมสีเขียวที่ลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด” ขณะที่ 2 สาวคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 น.ส.วรัญญา รอดกองใหญ่ และ น.ส.ชุติมณฑน์ สุทธารมณ์ เลือกนำกากกาแฟเหลือทิ้งมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง จากผลงานและการลงมือศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำกากกาแฟมาใช้แทนเชื้อเพลิงจากฟืนและถ่านไม้ธรรมชาติ

ส่วนทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย นายภานุพงษ์ คุ้มกาย เล่าว่า ตนและเพื่อนในทีมได้ร่วมกันพัฒนา สร้างเกม Plastic Adventure เก็บขวดพลาสติกที่กระตุ้นจิตสำนึก ซึ่งมี อาจารย์วีรศักดิ์ หมู่เจริญ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานนวัตกรรมที่สร้างความสนุกควบคู่กับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและโลกในด้านการรักษาความสะอาด รู้จักจัดการกับขยะอย่างชาญฉลาด โดยทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจอีกด้วยว่า “โลกของเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น ถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบ และหวงแหนสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง”