“ราชมงคลธัญบุรี” ปลื้มติด 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยของทวีปเอเชีย ด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่าผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดย The Time Higher Education Awards Asia 2023 (THE Awards Asia 2023) ล่าสุดได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว มทร.ธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยของทวีปเอเชีย ด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษา หรือ Outstanding Support for Students

ผลการจัดอันดับด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษา ในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมในการจัดอันดับมากกว่า 700 ผลงานทั่วทวีปเอเชีย โดยการครองอันดับของ มทร.ธัญบุรี ดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากต่อยอดงานการดูแลนักศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP to SDGs) จากผลงานที่สนับสนุนนักศึกษาแบบครบวงจร ทั้งด้านทุนการศึกษา อาหาร สวัสดิการ การมีงานทำ โดยอาศัยชมรมศาสตร์พระราชา ใช้หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสนับสนุนนักศึกษาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังบริการวิชาการให้กับชุมชน ผ่านรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตและยกระดับชุมชนให้ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า ในนาม มทร.ธัญบุรี ขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้สิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รวมถึงสิ่งที่จะต่อยอดในอนาคต ได้ปรากฏความชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและนานาชาติ รวมถึงพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาทุกด้านและทุกมิติต่อไป