มทร.ธัญบุรี ลุย 3 โครงการใหญ่ สานฝัน นศ. เป็นผู้ประกอบการใหม่

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การปลูกฝังความรู้ การบ่มเพาะและผลักดันนักศึกษาให้มีหัวคิดธุรกิจการค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในยุคนี้ ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้มีหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับการเข้าร่วมที่ดีมากจากนักศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” (ครั้งที่11/2023) ซึ่งร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการบ่มเพาะและสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และได้กำหนดให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมถึงนักศึกษาชั้นปีอื่น ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยจัดอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ และหลังจากการอบรม จะมีการทดสอบหากสอบผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป สามารถนำผลการสอบมาเทียบเกรดรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการของ มทร.ธัญบุรี ได้ หรือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรก จะได้สิทธิพิเศษในการเลือกสถานที่ฝึกงานในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ หรือต่างประเทศ และยังมีทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี ร่วมด้วย

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปก็คือโครงการ RMUTT Young Startup Fund 2023 ที่มุ่งเน้นการสร้างช่องทางให้มีการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยของ มทร.ธัญบุรี ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ได้มีเวทีในการนำผลงานมาขยายผลเชิงรุกไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม จากนั้นจัดประกวดในการนำเสนอแนวคิด คัดเลือกความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ และสนับสนุนการสร้างต้นแบบ เพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากนั้นส่งเสริมให้เข้าสู่การกระบวนการบ่มเพาะ เป็น Startup ของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่จากมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าได้รับผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดให้มีการตั้ง Facebook Group ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิก ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถนำสินค้า และบริการ เข้ามาจำหน่ายผ่านทาง Facebook Group “RMUTT Marketplace” ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นอย่างมาก

“เชื่อว่าสิ่งที่ มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการอยู่นี้ ทั้งโครงการ From Gen Z to be CEO โครงการ RMUTT Young Startup รวมถึง Facebook Group “RMUTT Marketplace” จะปลุกปั้นความคิด แรงบันดาลใจ สร้างโอกาสและประสบการณ์การทำธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ และจะสนับสนุน ขยายผล ต่อยอดด้วยแนวทางดังกล่าวต่อไป เพื่อให้นักศึกษาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองระหว่างที่กำลังศึกษา ลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองและครอบครัว ส่งเสริมการมีงานทำทันทีหลังเรียนจบ รวมถึงสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจ นวัตกรรมและการบริการทั้งในและต่างประเทศ” รศ.ดร.สมหมาย กล่าวทิ้งท้าย