สัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สมาคม  คหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาภาคีเครือข่ายด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษาในชีวิตวิถีใหม่” ณ ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร

ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร นายกสมาคมฯ และคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เผยว่า ทางสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ครอบครัวมีสุข สังคมเข้มแข็ง จากศาสตร์ทางด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่สำคัญที่สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมสามารถพัฒนาทุนทางสังคมเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้สามารถก้าวสู่สังคมความรู้ (Knowledge-Based Society) ได้อย่างรู้เท่าทันท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลกเพื่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมไทยและการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นคุณค่าที่ช่วยให้สังคมดำรงอยู่อย่างสมดุล พึ่งพาอาศัยกัน เกิดเป็นองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน และสร้างสินค้าสาธารณะเพื่อใช้ร่วมกันแทนที่จะเป็นสังคมแห่งการแย่งชิง ใช้ในการเรียนรู้ เสริมสร้าง ผลิตผลงาน สินค้าและบริการ จากองค์ความรู้ด้วยทุ่นทางวัฒนธรรม วิชาชีพ และภูมิปัญญา เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุ่นทางสังคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาประเทศ จึงเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้เกิดแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ครอบครัวมีสุขสังคมเข้มแข็ง ที่จะนำเอาวัฒนธรรม ความรู้ ด้านศาสตร์คหกรรมศาสตร์ที่ดีงามมาพัฒนาให้เกิดคุณค่าและมูลค่า อันส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามในที่สุด

ภายในงานประกอบด้วย การประชุมสามัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2566 และการปรับนโยบายการปรับกลยุทธ์ของสมาคมให้มีความทันสมัย สอดรับกับปัญหาของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการหาทางแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างแท้จริง ขับเคลื่อนความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย ตรงตามนโยบายการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ครอบครัวมีสุขสังคมเข้มแข็ง”นิทรรศการผลงานด้านคหกรรมศาสตร์ การแข่งขันประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน     “คหวัฒนา” จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 และกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ครอบครัวมีสุขสังคมเข้มแข็ง” โดย หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ (คุณหมึกแดง) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำอาหาร คุณคมสัน เตชะไมตรีจิตต์ Associate Director, OrganiZation Development and Transformation บริษัท True corporation คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ ศิลปินนักออกแบบอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะนิพนธ์ คุณสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ (เชฟเบนซ์) เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ดร.ฐิติพร ฌานวังซะ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่างานศิลปหัตถกรรม การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นวิทยากร