องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.เทคโนโลยีราชมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 18,440 ราย ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 4 วัน ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ร่วมต้อนรับ

โอกาสนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโอวาทให้แก่บัณฑิต โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ และการปฏิบัติ ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่บัณฑิตได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษา เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแล้ว บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้บริบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมประเทศชาติ. หากบัณฑิตจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ได้จริงแล้ว แต่ละคนก็จะสามารถบรรลุถึงความสำเร็จได้ในที่สุด และจะได้รับการยอมรับยกย่อง ว่าเป็นผู้ประพฤติตน ปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุข ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานจงทั่วกันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล