“รักบ้านเกิด” เปิดรับ ร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2566” ชิงรางวัล 10 ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มีเจตนารมย์มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายของเกษตรกรให้เกิดการบูรณาการสู่สังคม เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งเครือข่ายได้ถูกเชื่อมโยงสมบูรณ์ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจของชาติขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้สานต่อภารกิจ ในมิติใหม่ของการเกษตร  จัดโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด  ประจำปี พ.ศ. 2566” ด้วยแนวคิด “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15  โดยในแต่ละปีจะมีแนวคิดการคัดเลือกเกษตรกรแตกต่างกันไป ซี่งในปี 2566 ด้วยแนวคิดดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดในเชิงการตลาดโดยมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ รู้จักการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูป และการจัดจำหน่าย เพื่อเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะโดยมีความเป็นผู้นำ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก

  1. เป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกรทั้ง สหกรณ์ วิสาหกิจ แปลงใหญ่และอื่นๆ ที่มีเอกสารยืนยัน
  2. อายุ 17 – 50 ปี และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  3. เป็นเกษตรกรวิถีอินทรีย์ หรือ อินทรีย์
  4. มีทักษะความรู้ด้านเกษตรกร
  5. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครทั่วประเทศมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตร การทำการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการภายใน และการทำเกษตรให้ยั่งยืน สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดและรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

เกษตรกร ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://shorturl.asia/jd4Bw  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  E-mail : nichavee_t@rakbankerd.com  โทรหมายเลข 094 312 3322 หรือ 094 312 8833