มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบทุนการศึกษาบุตรธิดา เครือสหพัฒน์ ปี 2566 ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ในฐานะประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาพนักงานภายในเครือสหพัฒน์ประจำปี 2566 เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของพนักงาน และสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยทางมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ได้จัดงานมอบทุนนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสานต่อคำสอนที่ทาง ดร.เทียม เคยสอนไว้ในเรื่องของการให้โอกาสการศึกษา และเป็นการเพิ่มช่องทางในการพัฒนาศักยภาพในแก่ครอบครัวชาวเครือสหพัฒน์  โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 508 ทุน จำนวน 3,564,000 บาท

การมอบทุนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา องค์กรเพื่อการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูล “โชควัฒนา” และพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ของอดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานกิจการในเครือสหพัฒน์ ในการ “มุ่งสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาและสาธารณะประโยชน์” โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุขแก่สังคมและส่วนรวม