Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / GOVERNANCE / PTTGC คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PTTGC คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

PTTGC คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

PTTGC คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประจำปี 2560 (Sustainability Awards of Honor) จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นรางวัลที่มอบให้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัท จดทะเบียนด้านความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป รางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลการบริหารความเสี่ยงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และมีความโปร่งใส

นอกจากนี้ PTTGC ยังได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Environmental, Social and Governance: ESG) และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards 2017)