Home / HAPPENING / มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาฝึกงานที่ ‘จีน’ เสริมประสบการณ์ชีวิต ก่อนเข้าสู่การทำงาน

มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาฝึกงานที่ ‘จีน’ เสริมประสบการณ์ชีวิต ก่อนเข้าสู่การทำงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาฝึกงาน เสริมประสบการณ์ชีวิต ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศที่  Liuzhou Railway Vocational Technical College :  LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 48 คน โดยกลุ่มแรกเป็นนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติในงาน On-the-job Training ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ส่วนอีกกลุ่มเป็นนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เน้นการเรียนและฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมระบบราง หลักสูตรต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากเรียนที่ มทร.ธัญบุรีแล้วเสร็จ

ทั้ง 2 โครงการที่กล่าวนี้ ถือเป็นการเตรียมกำลังคนในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านวิศวกรรมระบบรางและวิศกรรมเครื่องกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขนส่งทางราง และเห็นว่าที่ Liuzhou Railway Vocational Technical College มีความพร้อมหลายด้าน ทั้งทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี อุปกรณ์ ห้องแล็ปที่มีความทันสมัย และสาธารณรัฐประชาชนจีนยังเป็นผู้นำอันดับต้น ๆของโลกโดยเฉพาะการขนส่งทางราง ที่สำคัญวัฒนธรรมความเป็นอยู่มีความใกล้เคียงกับคนไทย และค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ต่างจากไทยมากนัก อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

 การที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาไปเสริมประสบการณ์นี้ นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา ทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสร้างโอกาสในการมีงานทำในต่างประเทศหลังจากสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะขยายผลเพื่อขยายโอกาสไปยังนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นด้วย และวางแผนที่จะพัฒนางานวิจัย พัฒนาหลักสูตร ร่วมกันกับ LRVTC ต่อไป เพื่อให้สามารถพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือสถานประกอบการต่อไป

ด้าน ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ทางคณะได้ส่งนักศึกษาไปที่ Tianjin Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นเดียวกัน ทั้งหมด 15 คนโดยส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาประมาณ 4 เดือน ส่วนอีกกลุ่มส่งไปฝึกปฏิบัติในงาน 2 เดือน และอีกกลุ่มส่งไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะสั้นประมาณ 1 สัปดาห์ และในอนาคตทางคณะได้วางแผนเพื่อการขยายเวลาให้มากขึ้น

ดร.ลลิตา ยังกล่าวอีกว่าเป็นโอกาสที่ดีแก่นักศึกษาในการเปิดโลกทัศน์การใช้ชีวิต ทั้งการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน ฝึกการใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่สำคัญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่มีความร่วมมือกับ Tianjin Agricultural University และยังกล่าวด้วยว่าวางแผนในการต่อยอดจากความร่วมมือดังกล่าวในการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา การร่วมมือด้านการวิจัย ทั้งยังเตรียมจัดตั้ง Shennong Institute สถาบันที่ส่งเสริมและให้การศึกษาทั้งในและนอกระบบด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่อไป ประกอบกันหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานแล้วเสร็จ ทางTianjin Agricultural University วางแผนที่จะมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น

“นักศึกษาที่เดินทางไปเสริมประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ ถือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นต้นแบบสำคัญแก่นักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป และเป็นการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานจริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย” ดร.ลลิตา กล่าวสรุป.