Home / HAPPENING / OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัย

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัย

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมประกันภัย เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจประภัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับบริษัท ตลอดจนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ก้าวสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต ณ สำนักงานอธิการบดี สจล.