เอ็นไอเอ ชวนร่วมออกแบบนวัตกรรมไขปัญหา 3 ชุมชน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ขอเชิญผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย และวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ปัญหา 3 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ชุมชนหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาบริบททางพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตร นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม นวัตกรรมตลาดสำหรับสินค้าชุมชน พร้อมก่อให้เกิดเป็น หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท พร้อมนำผลงานนวัตกรรมขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 3 แห่ง โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นผลงานได้ที่ โทรศัพท์ 02-0175555 ต่อ 550 เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/