เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 เป็นประธานมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015’

แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบกในฐานะประธานกรรมการ โครงการฯ และสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด

สาระ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 เพื่อคัดเลือกและมอบรางวัล โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการด้านประกันสุขภาพพร้อมกับตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้เอาประกัน ตามนโยบายหลักของเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความสำคัญลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดรวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการที่เราถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตด้วยความมั่นคงแข็งแกร่ง

thai-2

ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 260 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคะแนนสูงสุด โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย

1. รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ (The Best Medical Management Award)

2. รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award)

3. รางวัลด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ (The Best Service Delivery Award

4. รางวัลด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ (The Best of Smile Partner Relations Award)

5. รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award)

6. รางวัลด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ (The Best of Medical Modern Innovation Award)

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ

1.) ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

2.) ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ

ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และน่าเชื่อถือ

โรงพยาบาลผู้ได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Awards 2015
จาก 6 ประเภทรางวัล ได้แก่

1. รางวัล M รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

2. รางวัล O รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

3. รางวัล D รางวัลด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ

4. รางวัล E รางวัลด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ

5. รางวัล R รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

6. รางวัล N รางวัลด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่

โดยในแต่ละรางวัลประกอบด้วย 3 ด้าน คือ “ดีเด่น” “ดีเลิศ” และ ”ดีเยี่ยม” รวมทั้งสิ้น 36 รางวัล ดังนี้

รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล “ดีเด่น” ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาล ธนบุรี

2. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

3. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

4. รางวัล “ดีเด่น” ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชล 2

5. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

6. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล “ดีเด่น” ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

2. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาล บางปะกอก 3

3. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช

4. รางวัล “ดีเด่น” ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลนครธน

5. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลสายไหม

6. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลเสรีรักษ์

รางวัลด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล “ดีเด่น” ด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

2. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

3. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี

4. รางวัล “ดีเด่น” ด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลสิริโรจน์

5. รางวัล “ดีเลิศ”ด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลปากน้ำโพ

6. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดกลา
ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

รางวัลด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล “ดีเด่น” ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน

2. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2

3. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์

4. รางวัล “ดีเด่น” ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวท

5. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

6. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล “ดีเด่น” ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

2. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพ

3. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาล ธนบุรี

4. รางวัล “ดีเด่น” ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาล นครินทร์

5. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

6. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช

รางวัลด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล “ดีเด่น” ด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี

2. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

3. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค

4. รางวัล “ดีเด่น” ด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

5. รางวัล “ดีเลิศ” ด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

6. รางวัล ”ดีเยี่ยม” ด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ได้แก่ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล

สาระ กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้การประกันชีวิตและสุขภาพได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ และมุ่งพัฒนาด้านบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเน้นประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญา และเพิ่มความสะดวกด้านบริการให้แก่ลูกค้า.

สำหรับรายชื่อ คณะกรรมการโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 มีดังต่อไปนี้

1. ดร.สุทธิพล ทวีชัยชัยการ

เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015

2. พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส

อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
ประธานกรรมการ โครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015

3. สันติ วิริยะรังสฤษฎ์

ประธานกรรมการบริหาร และบรรณาธิการบริหาร วารสารการเงินธนาคาร
กรรมการด้านสื่อสารมวลชน โครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015

4. นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
กรรมการด้านการแพทย์ โครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015

5. วิลาสินี พุทธิการันต์

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านลูกค้าและบริการ Advanced Info Service Plc
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
กรรมการด้านการบริหาร โครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015

6. เผ่าทอง ทองเจือ

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กรรมการด้านสังคมและจริยธรรม โครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015