ม.มหิดล คว้า 2 รางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC ปี 62

ม.มหิดล คว้า 2 รางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC ปี 62

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศผลรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2562 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินให้เข้ารับรางวัล

รศ.ดร. เภสัชกร สมภพ เปิดเผยว่า จากผลประเมิน มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดเด่นจาก “การรับฟังเสียงจากลูกค้า” ซึ่งได้แก่ นักศึกษา ผู้ใช้ผลงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย รวมทั้งผู้ใช้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ตอบโจทย์ประเทศชาติและสังคม ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล TQC นี้จะเป็นการยืนยันได้ว่า เราใช้ระบบคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล และจะมีการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป

ด้านศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงรางวัล TQC ที่คณะฯ ได้รับว่า ผลการประเมินพิจารณาจากการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพที่ดี และมีคุณค่าต่อผู้รับบริการ ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ การสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง การสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยที่ครบวงจร และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร การมีส่วนร่วมในการสร้างความสมบูรณ์แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและนโยบายที่ชี้นำสังคมจากผลงานการวิจัย

จากรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562” ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับนี้ ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงเพราะได้รางวัล แต่ตอบโจทย์ความเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งหวังเพื่อประชาชน และประเทศชาติด้วย