Kinn

“คินน์” x “รพ.เวชธานี” การร่วมมือระหว่างแบรนด์อาหารเสริม กับ โรงพยาบาลเฉพาะทาง

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ STROKE ถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง และยังเป็นอันดับ 3 สาเหตุของความพิการ ซึ่งโรคร้ายเหล่านี้ถือว่าปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขโลก เพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ในมุมของผู้ดูแลต้องแบกภาระการดูแลและค่าใช้จ่ายสูงเฉลี่ย 110,000- 800,000 บาท

ทาง บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ “คินน์” (KINN) ผู้นำโภชนเภสัช เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจึงได้ผนึกกำลัง รพ.เวชธานี ผุดแคมเปญพิเศษ เพื่อเป็นการสนับสนุนคนไทยให้ตรวจสุขภาพ-ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยความร่วมมือจากทั้ง 2 ส่วนนี้จะช่วยสนับสนุนคนไทยดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมั่นตรวจสุขภาพ ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง หรือ STROKE ซึ่งจะจัดแคมเปญพิเศษโปรโมชั่นช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์คินน์ นัตโตะ 5 ขวด รับฟรี Voucher ตรวจระดับไขมันในเลือด มูลค่า 2,290 บาท กับโรงพยาบาลเวชธานี ถือว่าเป็นการร่วมมือระหว่างพันธมิตรธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกันนั่นคือ กลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งกลยุทธ์นี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับ คินน์ แล้ว ยังเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้กับ รพ.เวชธานี ได้มีโอกาสคว้าลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อีกด้วย

ดร. ศิริพร อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ผู้นำด้านโภชนเภสัช เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง หรือ Non Communicable Diseases (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทย ในยุคที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเกิดโรค NCDs มากที่สุด ในขณะเดียวกันกลุ่มคนทำงาน วัยกลางคนและวัยรุ่นเริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตเร่งรีบ รับประทานอาหารไม่มีคุณภาพ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ขยับร่างกายน้อย ภาวะเครียดจากการทำงานและสภาวะเศรษฐกิจ โรคหลอดเลือดสมอง ที่เรียกกันว่า อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ STROKE ในกลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง และอันดับ 3 ของความพิการทั่วโลก ล่าสุดในปี 2565 ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทุกๆ 100,000 คนจะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 330.72 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 278.79 คน   นอกจากสถิติการเสียชีวิตมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในปี 2563 ทั้งหมด 34,545 คน เท่ากับในประชากร 100,000 คนจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 53 คน เป็นเพศชาย 19,949 คน หรือ 58 % มากกว่าเพศหญิง 14,596 คน หรือ 42%  ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 23,817 คน คิดเป็น 69% ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปียังได้ส่งผลกระทบในมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่เสียชีวิตวส่วนใหญ่ป่วยติดเตียง หรือนั่งรถเข็นตลอดชีวิต ในด้านสังคมสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ญาติผู้ป่วยยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เนื่องจากต้องแบ่งเวลาไปดูแลผู้ป่วย

โดยการรักษาจะใช้ค่ารักษาประมาณ 110,000-800,000 บาท ต่อคนต่อปี ส่งผลไปถึงด้านเศรษฐกิจ เพราะผู้ป่วยจำเป็นต้องมีผู้ดูแล ซึงจะส่งผลกระทบให้ผู้ทำหน้าที่ดูแลมีเวลาในการทำงานน้อยลง รายได้ลดลง พบอุปสรรคปัญหาด้านการเงิน เพราะมีรายจ่ายก็เพิ่มมากขึ้นจากการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นของผู้ป่วยและรายจ่ายของผู้ดูแลในขณะที่ต้องมาเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วย ทั้งนี้ผู้ดูแลยังมีปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ มาจากมีความเครียดจากการขัดสนด้านการเงิน ไม่เพียงเท่านี้ยังส่งผลกระทบในระดับเศรษฐกิจมหภาคเนื่องจากภาครัฐต้องอัดฉีดงบประมาณด้านสาธารณสุขเพื่อเป็นสวัสดิการให้ประชากรกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากการสนับสนุนให้ประชาชนไทยปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสมดุล เพื่อเป้าหมายการมีคุณภาพที่ดี ด้วยสุขภาพที่ดี ทั้งมิติของการรักษาให้หายป่วย และมิติของการดูแลรักษาสุขภาพเชิงป้องกันซึ่งเป็นเทรนด์สุขภาพมาแรงในยุคปัจจุบัน  ควบคู่การตรวจสุขภาพอยู่เสมอถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง อย่างไรก็ดีปัจจุบันในแต่ละปีมีคนไทยเพียงแค่ 2% ที่ตรวจสุขภาพประจำปี เพราะเข้าใจผิดๆว่า การตรวจสุขภาพ มีไว้เพื่อค้นหาโรคร้ายและอาการที่ไม่ปกติ ทั้งที่เป้าหมายของการตรวจสุขภาพ คือส่งเสริมสุขภาพในบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ป่วย เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติ เป็นตัวช่วยในการวางแผนป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

“ล่าสุด คินน์ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลเวชธานี สนับสนุนให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงาน ได้ตระหนักและระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวัน ควบคู่การรับบริการตรวจเลือดจากโรงพยาบาลชั้นนำ ไปพร้อมกับเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตัวช่วยดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค หลอดเลือดสมองภายใต้แคมเปญพิเศษโปรโมชั่นช่วงวันแม่ ซื้อผลิตภัณฑ์คินน์ นัตโตะ 5 ขวด ในเดือนสิงหาคมนี้  รับฟรี Voucher ตรวจระดับไขมันในเลือด มูลค่า 2,290 บาท กับโรงพยาบาลเวชธานี โดยมีเป้าหมายสร้างการรับรู้ขยายไปยังกลุ่มของโรงพยาบาล เจาะกลุ่มคนวัยทำงาน  ผู้สูงอายุ  คนรักสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง และโรค NCDs ได้รู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ KINN Natto ผลิตภัณฑ์ที่ค้นคว้าวิจัยคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ Bio Longevity ธรรมชาติ จากสารสกัดนัตโตะไคเนส (Nattokinase) ปลอดภัยไร้สารเคมี มีความเข้มข้น 20,000 ไฟบริโนปริน ตัวช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล, มีส่วนช่วยลดไตรกลีเซอไรด์  นอกจากนี้ยังร่วมวิจัยกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ เรด ยีสต์ ไรด์ พาวเดอร์ และนัตโตะ เฟอร์เมนต์เต็ด พาวเดอร์ ต่อระดับไขมันในเลือด และการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ ปัจจุบันคินน์มีฐานลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่ 12% เป็นลูกค้าซื้อซ้ำ 60% ที่เหลือจะเป็นกลุ่มลูกค้าจากโรงพยาบาล” ดร. ศิริพรกล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเผชิญอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงรอบด้าน ทั้ง ความเสี่ยงจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความเครียด รวมถึงอาหารการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ความเสี่ยงเหล่านี้จึงเป็นภัยเงียบที่อาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ อย่างไรก็ดียังมีผู้คนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอย่างละเลย เนื่องจากหลายคนแม้จะมีอาการเจ็บป่วยแต่ร่างกายไม่แสดงอาการ จึงไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงที ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม โรงพยาบาลเวชธานีจึงได้ร่วมมือกับ คินน์ จัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้คนไทย หันมาใส่ใจหมั่นตรวจเช็คสุขภาพ และดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

โดยมีแนวทางการป้องกันโรค ดังนี้  ปรับระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีคลอเรสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสูง  เลิกสูบบุหรี่ ควบคุมอาการของโรคเบาหวาน ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานผลไม้และผักให้มากยิ่งขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดการดื่มสุรา เข้ารับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด และตรวจสุขภาพเป็นประจำ

ที่มา : KINN
เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS