kick off..! Thailand Insurance Expo 2018

เริ่มต้นงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2561 kick off..! Thailand Insurance Expo 2018 อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย แค่พิธีเปิดก็เรียกได้ว่าอลังกาลตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยลดสูงสุดถึง 30% ที่เดียวในประเทศไทย

ซึ่งงานนี้ได้ อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2561 หรือ Thailand Insurance Expo 2018 และมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่ประกันภัยไทยในยุคดิจิทัล เพื่อประชาชน” ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า ปัจจัยหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า “เทคโนโลยีพลิกโลก” หรือ Disruptive Technology ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่ใช้เทคโนโลยีและมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเตอร์เน็ต (Internet of Things)

 

ซึ่งนอกจากจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันแล้ว ยังมีผลถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยประชาชนจะใช้การสื่อสารผ่าน Application ต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมประกันภัยจึงต้องเร่งปรับตัวให้สามารถรองรับกับบริบทของสังคมไทยที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าภาคอุตสาหกรรมประกันภัยมีวิวัฒนาการและมีการปรับตัวที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

สำหรับแนวทางการส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็น Insurance Hub โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน ประกันภัยต่อ จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดบริษัทประกันภัยต่อที่มีศักยภาพเข้ามาตั้งในประเทศไทย อันจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพและการแข่งขันในด้านประกันภัยต่อในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำระบบประกันภัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยปีนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการทำประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายการทำประกันภัยไปสู่พืชผลทางเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกด้วย

ทางด้านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานวันแรก (7 กันยายน 2561) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม CSR ที่ได้รับความสนใจ

เนื่องจากได้รับเกียรติจาก ตูน บอดี้สแลม พร้อมทีมงานก้าวคนละก้าวมาร่วมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยดูแลสุขภาพและวิ่งออกกำลังกาย ร่วมทั้งมีการบริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นจำนวน 3 คัน โดย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ คณะนักศึกษาวปส.รุ่นที่ 8 และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี

ในโอกาสที่เปิดกิจกรรมวิชาการในช่วงบ่าย เลขาธิการ คปภ. ได้แนะนำกุญแจ 4 ข้อ เพื่อช่วยให้ธุรกิจประกันภัยประสบความสำเร็จในยุค Digital Transformation ได้แก่

 

Agility คือ ต้องสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วและพร้อมจะรุกเมื่อมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา โดยยกตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ เช่น ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา ที่ประเทศสิงคโปร์กำลังพัฒนา อาจเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองความเสี่ยงให้กับภาคธุรกิจจากการถูกละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและจะเชื่อมกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้วย

กุญแจตัวที่สอง คือ Business Model คือ ต้องผนึกความสามารถและความเชี่ยวชาญทางดิจิทัลเข้ากับ Business Model ใหม่ด้านประกันภัย

 

กุญแจตัวที่สาม คือ Customer Centric และ Customer Experience คือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและต้องปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และกุญแจตัวที่สี่ คือ Data ที่ต้องมีข้อมูลของลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถนำมาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินมาตรการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยให้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลใน 3 มิติหลัก คือ มิติด้านการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ มิติด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และมิติด้านสร้างความพร้อมแก่ธุรกิจประกันภัยในเรื่องความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

 

สำหรับการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดด้านประกันภัยมีการนำเสนอ Innovative Insurance Product การประกันชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การเปิดศูนย์ Thai Insurance Computer Emergency Response Team (TICERT) ในการบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การนำเสนอ Big Claim E-Report (BCER) ในรูปแบบของ Platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถกำกับติดตามและเร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์และผู้เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ บูธประกันภัยยุคไฮเทคจาก 50 บริษัทประกันภัยชั้นนำคลินิกด้านการประกันภัยเพื่อปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย การต่อใบ อนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย การจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น หมวกกันน็อคและอุปกรณ์กล้องติดรถยนต์ นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายในงานครบ 500 บาท รับคูปองเพื่อชิงโชคของรางวัล อาทิ รถยนต์ HONDA HR-V โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล และของรางวัลอื่นๆมากมาย อีกทั้งยังเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปินด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “คุณธาดา” ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ปะทะ “บอสวศิน” ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ และ “น้องกันยา” มารีย์ เบริ์นเนอร์ จากละครยอดฮิต (เมีย 2018)

สำหรับรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรปีนี้ ประเภทบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 อันดับที่ 1 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 อันดับที่ 2 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 อันดับที่ 3 บริษัท เอไอเอ จำกัด

 

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 อันดับที่ 1 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) , รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 อันดับที่ 2 มี 2 บริษัทคือบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 อันดับที่ 3 มี 2 บริษัท คือ บริษัท มิตซุยสุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2560 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน), รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

สำหรับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2560 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2560 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), รางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2560 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2560 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

 

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ มีผลการดำเนินงานด้านการร่วมวางระบบการไกล่เกลี่ย แนะนำ และเป็นวิทยาการให้กับสำนักงาน คปภ., นายโชติช่วง ทัพวงศ์ มีผลการดำเนินงานด้านการวางระบบไกล่เกลี่ยและพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการสำนักงาน คปภ., นายสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ มีผลการดำเนินงานด้านการให้ความสำคัญต่อระบบประกันภัย การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม, นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีผลการดำเนินงานด้านการใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุการณ์เรือโดยสารบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนล่ม, นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มีผลการดำเนินงาน ด้านการใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 “นครนายกเกมส์”

 

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 15 ราย ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชลตระกูล, นางสาวธนธร กาญจนิศากร, นางเฉลิมพร จิตโตธิการ, นางสาวณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน, นางชุติมา คันธิก, นางสาวนฤมล เทิดกตัญญูพงศ์, นางประภาพร จาตุรทิศ, นางสาวพิริยานัฏร์ ศิริผ่องแผ้ว, นางสาวรักษิณา หิรัญภัคภณ, นายวรชัย ธำรงวราภรณ์, นายสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย, นางสาวสมจิตต์ งามนิธิพร, นางสุภานี ฉัตรรุ่ง, นางวนิดา สมบัติวัฒนา และนางทรงศรี กาญจนนิศากร

 

รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายพรไชย ศรีไสย, นายชาติชาย โทนะพันธ์, นางปณิธี ปัญจคุปต์ และนางศิวพร ตั้งชีวินศิริกุล

 

รางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

 

รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด, บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด และ บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด