IRPC Smart Farming ผนึก ม.เกษตรฯ กำแพงแสน นำวิชาการเทคโนฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน นำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และเทคโนโลยีทางการเกษตร  มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บาทหลวงอุทัย ถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการสังฆมณฑลอุดรธานี

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ในการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาด้านการปลูกพืช การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  และต้นแบบ Smart Farming สำหรับคนพิการ รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ และคนพิการในโครงการ

โครงการ IRPC Smart Farming เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานเทคโนโลยี ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชน โดยยึดหลัก ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป นำมาปรับใช้งานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลคนพิการติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรกรรม เพื่อนำไปสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนพัฒนาให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ แห่งนี้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต