Home / News & Event / IRPC รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018

IRPC รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018

คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018 จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

 

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน แต่ยังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน