IRPC ประกาศนโนบายทุ่มงบ 3% ของกำไรสุทธิเพื่อโครงการ CSR

ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมไปจนถึงระดับประเทศ และต้องการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายในการกำหนดงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนในแต่ละปี เป็นอัตราร้อยละ 3 ของผลกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เนื่องจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนและสังคม