Home / Strategic Move / Spotlight / IRPC ตอกย้ำความสำเร็จยุทธศาสตร์ GDP คว้า 2รางวัลความยั่งยืน

IRPC ตอกย้ำความสำเร็จยุทธศาสตร์ GDP คว้า 2รางวัลความยั่งยืน

แม้จะก้าวเข้าสู่โค้งสุดท้ายของปี แต่ก็ยังสร้างผลงานยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องสำหรับ IRPC ซึ่งล่าสุดสามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainability Awards 2018 และรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) มาการันตรีความสำเร็จของผลดำเนินงานปี 2561 ตามวิสัยทัศน์เป็น “บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนําของเอเชีย” ได้สำเร็จ

ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแผนเพิ่มการลงทุนในแผนธุรกิจ 5ปี (2561-2565) โดยบริษัทฯ จะใช้เงินสดในการลงทุนไม่ตํ่ากว่า “แสนล้านบาท” ตามแผน ยุทธศาสตร์ GDP เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ด้วยพลังแห่งการเติบโต (Power of Growth) พลังแห่งดิจิทัล (Power of Digital) และพลังแห่งทรัพยากรมนุษย์ (Power of People)

โดยงานนี้หัวเรือใหญ่ สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainability Awards 2018 จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ในฐานะที่ IRPC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

 

ในขณะที่ ปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC เป็นตัวแทนรับรางวัล Thailand Sustainability Investment (รางวัลหุ้นยั่งยืน) จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในฐานะที่ IRPC เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Index รวมถึงมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาศักยภาพบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

 

แน่นอนว่าทั้ง2 รางวัลใหญ่นี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย เพราะหากย้อนกลับดูรายงานความยั่งยืนของ IRPC จะพบว่าวิถีแห่งความยั่งยืนในแบบฉบับไออาร์พีซีนั้น คิดแบบ 360 องศา หมายถึง ไม่เพียงแต่สร้างความยั่งยืนเฉพาะในองคก์ร หรือตีกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนว่าเป็น การให้และการบริจาคเท่านั้น เพราะไออาร์พีซีชื่อว่าเป็นองค์กร ที่สามารถสร้างประโยชน์และตอบแทนสู่สังคมและชุมชนได้มากกว่านั้น ดังนั้น 11 ปีที่ผ่านมาไออาร์พีซีจึงถูกขับเคลื่อนโครงการทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) “ใส่ใจ” (Respect)

ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการกำกับดูแลที่ดี ด้วยการมุ่งมั่นดำเนินะรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรมและส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ประกอบกับยึดมั่นในหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

 

ในขณะเดียวกันไออาร์พีซียังดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ไออาร์พีซี มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศและยั่งยืน

 

สิ่งยืนยันความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ของไออาร์พีซีสะท้อนผ่านการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการกลั่น และจําหนา่ยนํ้ามันและก๊าซ (Oil & Gas Refining & Marketing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และการติดอันดับหนึ่งในร้อยบริษัท จดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์

นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังมีบทบาทในการขับเคลื่อนความ ยั่งยืนร่วมกับองค์กรในระดับประเทศและระดับสากล ผ่าน การร่วมเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) สมาชิกโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เพื่อ ผลักดันการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact และการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย 17 ประการของ UN SDGs

 

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า 1ทศวรรษที่ผ่าน  IRPC  มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง