Home / HAPPENING / ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลัง “ปัญญาประดิษฐ์ AI” ของประเทศ ออกแบบระบบควบคุมเมืองอัจฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลัง “ปัญญาประดิษฐ์ AI” ของประเทศ ออกแบบระบบควบคุมเมืองอัจฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

“เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ Big Data เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) และเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Big Data เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย”

ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (อีอีซี)

“ผมขอขอบคุณ HPE อย่างยิ่งที่เข้ามาทำงานร่วมกันกับฟีโบ้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของประเทศไทย ผมเองอยู่ในขั้นตอนเสนอรัฐบาลเรื่อง AI ให้เป็น National Agenda เพื่อสนับสนุนธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการสร้างกำลังคนด้านนี้ เช่นเดียวกันกับโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง คลัสเตอร์หุ่นยนต์ อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อเกือบสองปีที่แล้ว”

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เล็งเห็นความสำคัญของการทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภายในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Big Data จึงเสนอความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) และ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันงิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ฟีโบ้มีพันธกิจหลักในการวิจัยพัฒนาให้บริการวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงมีความยินดีที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Big Data ความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และหัวหน้าทีมวิจัย IDEA LAB-FIBO กล่าวอธิบายพันธกิจวิจัยด้านการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ของฟีโบ้ รวมถึงแผนกิจกรรม การเรียนการสอน และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่ทำงานร่วมกับหลายภาควิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงมีความยินดีที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้

พลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศด้านงานวิจัยและพัฒนา AI และ Big Data ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งถูกวางไว้เป็น Smart City และ Digital Hub ในภูมิภาคนี้ บริษัทฯ ได้ทำการสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล มีความปลอดภัยสูง ทันสมัย และทรงประสิทธิภาพมากสำหรับงาน AI, Deep Learning โดยเฉพาะ HPE Apollo 6500 ประกอบไปด้วย CPU Intel Xeon Gold 6126 Memory 256GB และมีการ์ด nVidia Tesla V100 32GB 8 การ์ดอยู่ในเครื่องเดียวกัน และมีสถาปัตยกรรมเชื่อมต่อกันด้วย NVLink ซึ่งทำให้ระบบสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้นด้วย ทำให้มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยให้การดำเนินงานของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ