ออมสิน รับ 4 รางวัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นายกิตติ ปิ่นรอด รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง และนายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ 4 รางวัล จากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในงานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 ประจำปี 2566 โดยได้รับรางวัล Best Cybersecurity Performance Awards 2023 ประเภทหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สาขาการดำเนินการด้านความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสาขาการดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง รางวัลชมเชย Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 ประเภทหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) และ Best Cybersecurity Performance Awards 2023 หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ด้านการเงินการธนาคาร (Banking and Finance) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นมาตรฐานสากล ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566